תקנון פעילות מגשי צביעה

תקנון הגרלה “מגשי צביעה – מוצ’ה 2024”

כללי

 1. מטרת תקנון זה, שמהווה חוזה לכל דבר ועניין, היא הסדרת תנאי ההשתתפות והזכייה של המשתתפים בהגרלה.
 2. ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לכל הוראה מהוראותיו של תקנון זה.
 3. ההשתתפות בהגרלה מוצעת לכל אדם שייחשב “משתתף” בכפוף להגדרתו להלן.
 4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מזכותה של עורכת ההגרלה או מי מטעמה להוסיף נספחים לתקנון זה ו/או לעדכנו ככל שיידרש על ידה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הגדרות

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המופיעים בו את המשמעויות שלהלן:
  • ההגרלה” – הגרלה אחת הנערכת בידי עורכת ההגרלה בהתאם להוראות תקנון זה, ובהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977.
  • עורכת ההגרלה” – חברת מוצ’ה ישראל בע”מ ח.פ 515832277, שמענה ברח’ התע”ש 20, כפר סבא.  
  • עוזר עורכת ההגרלה” – עמרי רביע מנהל מחלקת השיווק
  • תקופת ההגרלה” – ההגרלה תיערך בתקופה שמיום 1.7.2024 בשעה 8:00 ועד יום 31.7.2024 בשעה 23:59. עורכת ההגרלה תשקול הארכת תקופת ההגרלה עד ליום 31.8.2024 בשעה 23:59. האמור כפוף לשעות הפעילות המקובלות של סניפי עורכת ההגרלה. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת ההגרלה האמורה וכן לבטלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • מקום עריכת ההגרלה” – משרדי עורכת ההגרלה, ברחוב התע”ש 20 בכפר סבא.
  • משתתף” – כל מי שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים להלן:
   • כל אדם שרכש בסניפי עורכת ההגרלה מגש פיצה ייעודי לצביעה וקיט של צבעים.
   • כל אדם שסימן “עוקב”\ followאחרי העמוד או הפרופיל הרשמי של עורכת ההגרלה ברשת החברתית אינסטגרם (il).
   • כל אדם שסימן ‘לייק’ או סימון ‘לב’ לפוסט או ריל של עורכת ההגרלה שיפורסם באינסטגרם, יחד עם ביצוע תיוג לשני חברים.
   • צביעה וצילום מגש הפיצה הייעודי לצביעה, והעלאה ושיתוף התמונה לסטורי עם תיוג של עורכת ההגרלה.
  • אינו רשאי להשתתף” –
   • כל גוף שאיננו אדם פרטי אינו רשאי להשתתף בהגרלה זו, לרבות ולא רק חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות.
   • המפקח, עורכת ההגרלה, שותפיה, מנהליה, זכייניה, עובדי כל אלה ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה. לעניין סעיף זה “בני משפחה” יהוו בן/בת זוג, הורה, ילדים, אחים ואחיות.
  • המפקח“- אינסייט א.ש. גרופ בע”מ ח.פ 516075298 אשר מענה בכתובת אלי ויזל 2 ראשון לציון.
  • ועדת ההגרלה” – ועדה הכוללת שני נציגים של המפקח, ביניהם המפקח עצמו, אשר תתכנס על פי צורך במשרדי המפקח.
 2. כותרות הפרקים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנות התקנון.
 3. התקנון הנ”ל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד מתייחס לרבים ולהיפך.

 

הפרס ואופן עריכת ההגרלה

 1. הפרס שיוגרל בהגרלה
  • “אייפון” – זכאות ל- IPHONE 15 PRO MAX של חברת APPLE במפרט על פי שיקול דעת החברה. בסה”כ יחולקו בהגרלה יחידה אחת של הפרס.
  • עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או חוסר שביעות רצון של הזוכה מפרס כלשהו שיוענק להם במסגרת ההגרלה.
  • אחריות למכשירים אלקטרוניים תינתן על ידי ספק המכשיר, ותעודת אחריות תימסר יחד עם המכשיר כחוק. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתקינות המכשיר לאחר שנמסר לזוכה.
 2. אופן עריכת ההגרלה
  • בהגרלה ישתתף כל משתתף כדין בהתאם לתקנון זה.
  • ההגרלה תתקיים ביום 07.08.2024 או 09.09.2024 בהתאמה בהתאם לתקופת ההגרלה. ההגרלה תבוצע על ידי עורכת ההגרלה או מי מטעמה, כפי שיורה המפקח על ההגרלה. ההגרלה תתבצע בנוכחות המפקח על ההגרלה או מי מטעמו, כפי שיורה המפקח.
  • לאחר ביצוע ההגרלה ולפני פרסום תוצאותיה, מפקח ההגרלה יהיה רשאי לערוך בדיקה לעניין זהות הזוכה וזכאותו להשתתף בהגרלה. המפקח יהיה רשאי לערוך בדיקה אקראית או מקיפה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • אם ימצא כי זכיה כלשהי אינה תקינה כי אינה עומדת בתנאי תקנון זה, תבוצע הגרלה נוספת באותו אופן, בעניין זה תהא ההחלטה בשיקול דעתו המוחלט של המפקח והחלטתו תהא סופית.
  • מובהר בזאת, כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה הזכות שלא לאפשר לזוכה לממש את הפרס בו זכה, ככי שעלה חשד למפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שהזוכה נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לחוק.
  • מסרים שיווקיים: עורכת ההגרלה עשויה להפיץ מסרים שיווקיים על ידי דיוור הודעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS ללקוחות וחברי מועדון שביקשו להירשם לדיווח זה.
  • משתתף שלא עמד בכל תנאיו של תקנון זה, אינו רשאי לזכות בפרס.
  • תוצאות ההגרלה הינן מוחלטות וסופיות, ולא תשמע כל טענה בעניין זה.

 

 1. הזכייה וקבלת הפרס
  •  
  • עורכת ההגרלה תמסור הודעה לזוכה בפרס באחד או יותר מהאמצעים הבאים, על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה: דוא”ל ו/או הודעת טקסט במסרון/ WHATSAPP ו/או באמצעות שיחת טלפון /או ברשתות החברתיות. בנוסף יפורסם הזוכה בהגרלה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.
  • לקבלת הפרס יהיה על הזוכה לפנות לפרטי התקשרות של עורכת ההגרלה כפי שיופיעו בהודעות הזכייה כאמור לעיל.
  • קבלת הפרס לאחר הזכייה ולאחר פניית הזוכה, תהיה במועד שתקבע עורכת ההגרלה. קבלת הפרס יכול שתהיה בסניפי עורכת ההגרלה או במשרדיה, או בכל דרך אחרת עליה תחליט עורכת ההגרלה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

 1. פרסום וצילום
  • הליך ההגרלה עשוי, לפי בחירת עורכת ההגרלה, להיות מצולם ומפורסם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ובמדיות השונות.
  • מובהר בזאת, כי עובדת זכייתו של זוכה בהגרלה עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי תקשורת שונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט וברשתות החברתיות וכיו”ב על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורכת ההגרלה וכי, בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים.
  • בכפוף לכל דין, עורכת ההגרלה תהיה רשאית לסקר ו/או לצלם ו/או לפרסם באמצעי התקשורת השונים ובאתר האינטרנט שלה את דבר זכייתו של זוכה בפרס או לרבות שמו של הזוכה. בהשתתפותו של הזוכה בהגרלה ואישורו של תקנון זה, מהווה את אישורו של הזוכה לאמור, ומהווה תנאי למימוש זכייתו.
 2. פרשנות
  • בכל מקרה, בו מתקיימת סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראה מהוראות תקנון זה, לפרסומים אחרים שפורסמו בכל דרך ומכל סוג הנוגעים בדבר הגרלה, תגבר הוראת תקנון זה בכל דבר ועניין.
  • יובהר כי הכותרות בתקנון זה משמשות לצורך הנוחות בלבד ואינן בעלות ערך פרשני.
 3. פרטיות

בנוסף לתקנון זה, תחול על ההגרלה מדיניות הפרטיות של עורכת ההגרלה, אשר מפרטת איזה מידע נאסף במסגרת ההשתתפות בהגרלה ומהו אופן השימוש בו (“מדיניות הפרטיות”). החברה רשאית לעדכן ולשנות את התקנון ומדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 

 1. אחריות
  • התקנון נמצא בסניפי עורכת ההגרלה ובמשרדי עורכת ההגרלה, וניתן לעיין בו ללא תשלום ובתיאום מראש עם נציגי עורכת ההגרלה.
  • לעורכת ההגרלה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר עצת פנייתו ו/או איחור בפנייתו ו/או עיכוב פנייתו ו/או טעות בפנייתו של המשתתף.
  • עורכת ההגרלה אינה אחראית ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן אי אלו מהשירותים האמורים בתקנון זה ו/או לנזקים כלשהם. מכל מין וסוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
  • במקרה של תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או כוח עליון אשר ימנע ו/או יפגע בקיום ההגרלה, תהיה רשאית עורכת ההגרלה, או לשנות או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבצע כל פעולה שהיא בקשר לבצע, לרבות לבטל את הפרס העומד לחלוקה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.
  • למען הסר ספק, לאף משתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
  • עורכת ההגרלה אינה אחראית לכל תקלה ו/או טעות הקשורה ו/או הנובעת מהזכייה בפרס ו/או ממימושו, ולא תהיה אחרית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
  • אם יתברר למפקח ההגרלה כי משתתף ניסה לשנות או להשפיע על תוצאות ההגרלה בכל צורה ואופן, ייפסל המשתתף ולא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס כלשהו. משתתפים בהגרלה אשר יפעלו שלא בהתאם להוראות הדין ו/או אגב ביצוע עבירה ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בחוסר תום לב ו/או בתחבולה ו/או מרמה ו/או שימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין במחשב ו/או בעקיפה של כללי המבצע באופן אחר כלשהו או תוך הפרת תקנון המבצע או בניגוד לאחד מתנאיו או בניגוד להוראות הדין, על מנת להשתתף במבצע ו/או להשפיע על תוצאות ההגרלה ו/או לזכות בפרס, ייפסלו וזכאותם לפרס תבוטל על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה, וכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
 2. המפקח ופיקוח על ההגרלה
  • המפקח אחראי על כל דבר ועניין בנוגע למבצע ו/או לתקנון זה והוא יכריע בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם המבצע, הפרס והזכייה.
  • החלטת המפקח בכל הקשור בהגרלה ובזכייה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
  • המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים, להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת ההגרלה, אי הבנה, ספק או כל דבר אחר ובכלל זה פרשנות התקנון, מבלי צורך לנמק את החלטתו.
 3. שונות
  • עורכת ההגרלה רשאית להודיע על שינוי המבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, שלבי המבצע, הפרס והזכיה ואופן החלוקה של הפרס.
  • לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או ההגרלה.
  • המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר כי כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד, והכל בהתאם לדינים הרלוונטיים בקשר עם מיסוי של זכייה בהגרלה. עורכת ההגרלה לא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה למעט כאמור במפורש לתקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באתר עורכת ההגרלה, תקבענה ותגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או כל סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד. המשתמש מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ותכניו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 

מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן